Obchodní podmínky

Obchodní řád

I. Úvodní ustanovení

1. Tento obchodní řád platí pro nákup v našem internetovém obchodě, jehož provozovatelem je společnost EDWILAN spol. s.r.o. (prodávající) dovozce umělých květin a dekorací. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré smluvní vztahy, které mezi účastníky internetového obchodu vzniknou, se řídí právním řádem České republiky.



II. Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

3. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s mini vyjadřuje souhlas.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném zaplacení.

7. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci tohoto internetového obchodu, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, používání a archivování osobních údajů o kupujícím a nákupech.



III. Expediční lhůty, platební podmínky a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno od 1 do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží je distribuováno společností WE/DO.

2. Způsob placení pro VO zákazníky je na dobírku, kde náklady spojené s odesláním zboží činí 121 Kč, nebo při osobním odběru v sídle firmy, kde jsou náklady na předání zboží 0kč. Dále je možnost zboží zaplatit předen ma účet, což stojí 110 Kč.

3. Vzhedem k častému vracení expedováneho zboží, kdy musíme platit i zpětné poštovné, mají koncový zákaznící možnost pouze platby předem na účet za 110 Kč.

4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v případě zvýšení ceny cenu přijmout nebo odmítnout.

5. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH, což činí 21%.

7. Minimální objednávka pro koncové zákazníky je za 450 Kč.

8. Poštovné na Slovensko stojí 200 - 400 Kč v závislosti na váze a velikosti balíku. Pro Vaši informaci balík o hmotnosti 10 Kg stojí 205 Kč, o hmotnosti 20 Kg stojí 250 Kč a balík o hmotnosti 30 Kg stojí 400 Kč.



IV. Reklamace a vrácení zboží

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka v souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo bez uvedení důvodu do 14 - ti dnů ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena. Kupující odešle nejlépe e-mailem na adresu prodávajícího: edwilan@email.cz. Odstoupení od uzavřené smlouvy, se svým požadavkem a požadavkem na vrácení kupní ceny, spolu s číslem účtu. Zakoupené zboží zákazník doručí zpět na adresu prodávajícího, tj.: EDWILAN spol. s r.o., Na Baranovci 4, Slezská Ostrava, 710 00. Zboží, které budete odesílat nesmí nést známky poškození, použití, musí být kompletní včetně příslušenství a součástí zásilky musí být doklad o koupi. Zboží neposílejte na dobírku. Náklady s odesláním vráceného zboží hradí odběratel. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám kupní cena zboží bude vrácena na číslo Vašeho účtu, a to do 7-mi dní ode dne obdržení zboží, nejpozději však do 14-ti dní ode dne obdržení odstoupení od smlouvy při splnění podmínky fyzického vrácení zboží. V případě nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na adresu kupujícího.

Kupující není oprávněn odstoupit dle ust. § 53 odst. 7 od smluv: Na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které rychle podlého zkáze, opotřebení nebo zastarání.

3. Veškeré zboží je ručně malované, tudíž je každý výrobek origilální. V případě malé odchylky od fotky produktu uvedeném na našm eshopu nemůžeme akceptovat reklamaci. 



V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech, bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.


VI. Odpovědnost za vady zboží – záruka

1. Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat záruční podmínky, včetně českého návodu a těmito informacemi a pokyny se důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí, čímž ztratí nárok na uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

2. Při prodeji spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním zboží. Kratší životnost zboží nelze tedy považovat za vadu a nelze uplatňovat v tomto případě práva z odpovědnosti za vady.

3. Kupující při uplatnění práv z odpovědnosti za vady má:

a) jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti- není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy

c) jde-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy

d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.



VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že hrozí riziko využití našich produktů a designů k jejich okopírování a
následnému dalšímu prodeji. 

3, Na většinu našich produktů se vztahují autorské práva a autorské zákony (zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon). Při kopírování našich produktů se budeme bránit právní cestou (tzn. žalobou), nebo využití správních prostředků ochrany, zejména nahlášení této nezákonné činnosti České obchodní inspekci a Celní správě.

4. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až poté, co prodávající zboží zkontroluje (jestli je skladem a v pořádku) a telefonicky Vás informuje. Nikoliv oznamovacím emailem o doručení objednávky.

5. Prodávající si vymezuje právo na jednostranné zrušení kupní smlouvy (popř. jednotlivých položek u objednávky) v případě, že prodávající zjistí, že jsou chybně uvedeny ceny za zboží. Pokud bude kupující opravené ceny akceptovat, ke zrušení kupní smlouvy (položek) nedojde.

6. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného, poštovného, event. balného) uvedenou v katalogu našeho internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

7. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí ustanovením občanského, obchodního zákoníku v platném znění.

8. Používáním internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po dobu neurčitou.

9. Na fotografie a popisky se vztahují autorizační práva.

10. Všechny výrobky slouží k dekorativním účelům, není-li uvedeno jinak.